Regulamin zamówień

REGULAMIN USLUGI AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI UE RODO

Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w sklepie RBDO.PL oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.

W sprawach zamówień i informacji o ofercie serwisu  DPOS.PL zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl lub pod numer Infolinii: +48 (22) 487 86 70

§ 1 Zagadnienia wstępne

Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania produktu, opisanego w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

§ 2 Przedmiot zakupu

Przedmiotem zakupu jest dostęp do aplikacji DPOS pod adresem http://dpos.pl/app/ zawiarąjącą Dokumentacje przetwarzania danych osobowych UE RODO z pakietem e-szkoleń ”.

Wydawcą projektu DPOS.PL jest przedsiębiorstwo Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436.

§ 3 Specyfikacja produktu

Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się:

1. Zestaw dokumentacji przetwarzania danych osobowych zawierających wzory dokumentów zawierających propozycje procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych dla przedsiębiorstw, szkół, organizacji wg wymogów UE RODO, tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(zestaw dokumentów w plikach PDF. oraz DOC. udostępniony na serwerze DPOS ):

Dokumenty stanowiące przedmiot produktu są gotowe do wypełnienia i wdrożenia – składają się na nie szczególnie: Polityka Bezpieczeństwa UE RODO,Wzór inwentaryzacji zasobów informacyjnych (podst. prawna RODO – Część I, § 1-4) Wzór ewidencji zawartych umów powierzenia przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 4)    Wzór rejestru czynności przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 5) Wzór rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 5)   Wzór wykazu obszaru przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 6)  Wzór wykazu przetwarzanych zbiorów danych osobowych (podst. prawna RODO – Część I, § 6) Wzór inwentaryzacji zasobów informatycznych (podst. prawna RODO – Część II, § 3) Wzór dokumentu do zapisania przeprowadzonej  wstępnej analizy ryzyka wraz z przyjętymi zabezpieczeniami ;Wzór dokumentu zawierającego aktualnie stosowane klauzule informacyjne wraz z opisem sposobu ich prezentowania osobom, których dane są przetwarzane; Wzór dokumentu zawierającego wyciąg z podstawowych zasad zabezpieczenia danych i zgłaszania naruszeń (aktualizacja dpos.pl/app) ;Wzór oświadczenia dla osób upoważnionych; Wzór upoważnienia do przetwarzania  ;Wzór umowy powierzenia przetwarzania do projektów umów wg UE RODO;Procedura klasyfikowania naruszeń (aktualizacja dpos.pl/app) ;Wzór rejestru naruszeń (aktualizacja dpos.pl/app); jako uzupełnienie zawiera także dokument Polityki Bezpieczeństwa 2017 z załacznikami

2. Dokumentacja zawiera 12 miesieczną aktualizację procedur i wzporów pod kątem Rozporządzenia UE RODO z 27 kwietnia 2016 roku – udostępnianą w cyklach miesięcznych / kwartalnych w aplikacji DPOS – Data Protection Officer Services pod adresem www.dpos.pl/app wg danych dostępowych podanych podczas realizacji zamówienia  – w okresie 12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej umowy, z możliwością porzedłużenia okresu aktualizacji po okresie 12 miesięcy (fakultawtynie).

3. Dostęp do pakietu e-szkoleniowego ochrony danych pod adresem  www.odo.businesslearning.pl / www.dpos.pl/szkolenia dla podmiotu – z limitami e-szkoleń dla wybranej ilości stanowisk: 5,20, 50 osób  – w zależności od zamawianej usługi, zgodnie z przedstawiona ofertą.

4. Pakiet e-szkoleń pod adresem odo.businesslearning.pl  / www.dpos.pl/szkolenia – z prawem korzystania przez wykupioną ilość Użytkowników (5,20,50) przez 12 m-cy od zamówienia pakietu.

5. Kupującemu przysługuje uprawnienie do konsultacji podstawowych elementów związanych z wypełnieniem dokumentacji i pod adresem faq@rbdo.pl w okresie 12 miesiecy od dnia zakupu – z limitem miesięczym konsultacji do 0,5 godzinny – wliczając czas pracy specjalisty w formie konsultacji  e-mailowej.

§ 4 Zawarcie umowy i płatności

1. Zawarcie umowy zakupu produktu  następuje poprzez złożenie zamówienia z obowiązkiem płatności (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/sklep, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl ) oraz poprzez bezpośredni dostęp na stronie  http://dpos.pl/aplikacja/

2. Nominalna cena sprzedaży, wynosi jednorazowo 499 zł + 23% VAT i upoważnia do wdrożenia dokumentacji i korzystania z e-szkoleń w 1 podmiocie na zasadach określonych w par. §6.

3. Ceny promocyjne produktów podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/sklep oraz http://dpos.pl/aplikacja/ (cena netto + 23% VAT). Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.

4.Dokonanie płatności odbywa się zgodnie z wybrana opcją płatności poprzez system płatności internetowych lub na zasadach wystawionej Faktury VAT do zamówienia.

5. W przypadku opcji płatność przez system DOTPAY lub Cashbill (http://www.cashbill.pl/hosted.html) opłata pobierana jest za usługe dostępną w sklepie. W przypadku reklamacji płatności Cashbill adres do reklamacji znajduje się pod linkiem: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html  w przypadku Dotpay – http://www.dotpay.pl

6 W przypadku uzyskania dostępu do aplikacji poprzez system na stronie www.dpos.pl/aplikacja – w przypadku nie opłacenia zamówienia w ciągu 7 dni  – na dane podane w formularzyu zostanie wystawiona Faktura VAT z 3 krotnym powiadominiem co 3 dni  o obowiązku płatności , co będzie wiązało się z dodatkową opłatą 20 zł brutto a kążde powiadomienie, aż do przekazania egzekucji płatności do firmy windykacyjnej.

§ 5 Dane osobowe i dane podmiotu gospodarczego

1. Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

2. Dane podmiotu gospodarczego, nabywcy w sklepach RBDO mogą być wykorzystane w celu realizacji usługi, wsparcia prawnego, technicznego, w celach marketingowych oraz w celu prezentacji portfolio, z zachowaniem należytej staranności i zasad stosowania znaków towarowych. Każda osoba może złożyć sprzeciw co do wykorzystania jej danych w celu marketingowym.

§ 6 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami Kupującego wynikającymi z nieznajomości powszechnie obowiązujących przepisów, nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl

§ 8 Wejście w życie

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ I UŻYTKOWANIA APLIKACJI DPOS

Postanowienie ogólne Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające korzystanie z aplikacji ochrony danych DPOS, dostępnej pod adresemwww.dpos.pl/APP, jako usługi świadczonej przez Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436, zwanego w dalszej części Regulaminu – Wydawcą DPOS

Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu korzystania z aplikacji DPOS . W srawach związanych z korzystaniem z aplikacji DPOS zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@dpos.pl

§ 1 Zagadnienia wstępne

Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupu i wykorzystania aplikacji ochrony danych DPOS, opisanej w §2 oraz §3 niniejszego Regulaminu. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

§ 2 Zasady korzystania z aplikacji DPOS

1. Aplikacja DPOS, dostępna pod adresem dpos.p/app – służy do pobierania aktualizacji dpokumentacji RBDO oraz do prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania.

2. Dane wprowadzone do rejestrów czynności  nie mogą  gromadzić konkretnych informacji o charakterze danych osobowych.

3. Dane w rekjestrach czynności dostępne w aplikacji aplikacji na koncie Użytkownika są dostępne wyłącznie dla Użytkownika.

4. Wydawca DPOS nie posiada wglądu do treści danych gromadzonych przez Użytkownika ani nie posiada środków i możliwości uzyskania dostępu do treści wprowadzanych danych.

3. Unikalne hasło nadane przy rejestracji przez Klienta jest dostępne wyłącznie dla Użytkownika i powinno podlegać należytej ochronie przez Użytkownika.

4. Wydawca DPOS zobowiązuje się do zabezpieczenia systemu DPOS, a w przypadku nieprzedłużenia okresu dostępu do aplikacji przez Użytkownika do trwałego zniszczenia konta wraz z wszelkimi danymi w terminie do 120 dni od wygaśnięcia aktywacji dostępu.

§ 3 Specyfikacja produktu

1. W celu uzyskania dostępu do aplikacji DPOS niezbędne jest zamówienie dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO lub innej usługi RBDO – na zasadach określonych w oddzielnym Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.pl/oferta/newsy/6/regulamin-zamowien

2. Użytkownicy aplikacji DPOS, uzyskują okresowy dostęp do aplikacji DPOS poprzez unikalny KOD dostępu i są zobowiązani do starannego i należytego zabezpieczenia dostępu do KODU oraz hasła.

3. Na produkt, w rozumieniu niniejszego regulaminu, składa się dostęp do aplikacji DPOS umożliwiającej dostęp do aktualizacji dokumentacji RBDO jako element uzupełniający dokumentacji przetwarzania danych osobowych  na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie: https://rbdo.pl/oferta/newsy/6/regulamin-zamowien

§ 4 Zasady dostępu do DPOS po okresie 12 miesięcy

1. Okres korzystania z aplikacji DPOS, uzależniony jest od wykupionego pakietu dokumentacji RBDO lub usług RBDO oraz może być przedłużony na zasadach abonamentu zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach https://rbdo.pl/sklep w tym szczególnie:

a. Do usług z poziomu kompleksowego wdrożenia systemu ochrony danych oraz ofert szkoleniowych RBDO – Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji na 1 rok, z gwarancją przedłużania na kolejny rok  zgodnie z okresowymi ofertami promocyjnymi.

2. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji DPOS po 12 miesiacach od zakupu, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji DPOS przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 60 dni od daty wygaśnięcia aktywacji.

§ 5 Zawarcie umowy korzystania z aplikacji DPOS w rocznym abonamencie

1. Zawarcie umowy aktywacji dostępu do aplikacji DPOS, następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.rbdo.pl/oferta, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl).

2. Ddostęp do aplikacji DPOS upoważnia do korzystania z aplikacji przez okres 1 roku od daty zakupu.

3. Ceny promocyjne abonamentów do aplikacji DPOS z gwarancją utrzymania promocyjnych cen abonamentu dostępu na kolejny rok podane są każdorazowo na stronie rbdo.pl/oferta (cena netto + 23% VAT).

4. Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.

5. W przypadku braku wykupienia dostępu do aplikacji DPOS po okresie 1 roku korzystania, wszelkie dane i dokumenty wprowadzone do aplikacji DPOS przez Użytkownika, ulegną trwałemu zniszczeniu w ciągu 120 dni od daty wygaśnięcia aktywacji.

§ 6 Dane osobowe Użytkownika

Jakiekolwiek informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika wprowadzone podczas rejestracji do aplikacji DPOS będą przetwarzane jedynie w celu wykonywania funkcji administracyjnych aplikacji DPOS

§ 7 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Rejestracja do aplikacji DPOS oraz złożenie zamówienia na abonament do aplikacji DPOS w sklepie dostępnym pod adresem rbdo.pl/oferta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@dpos.pl

3. Wejście w życie Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku

Zapraszamy do współpracy!

Call us

If you have any questions regarding the offer, please visit the helpline, Mon.- Fri. in hours 9 -17, phone.: +48 (22) 487 86 70

  • ul. Kopalniana 22a/7, 01-321 Warszawa
  • office@dpos.eu.com